Podmínky členství v LTC

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY LTC RAKOVNÍK z.s. PRO ROK 2023

Členské příspěvky a ostatní poplatky lze hradit v hotovosti u správce areálu nebo převodem na účet LTC Rakovník vedený u KB, číslo účtu 8333221/0100 do zprávy pro příjemce uvádět jméno a příjmení.

I. ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023

 1. Mládež do 7 let osvobozeni od placení členských příspěvků
 2. Mládež od 8 do 9 let 300,- Kč
 3. Mládež 10 – 18 let 800,- Kč
 4. Studenti nad 18 let 1 100,- Kč
 5. Dospělí 2 800,- Kč
 6. Důchodci do 70 let 1 300,- Kč
 7. Senioři nad 70 let osvobozeni od placení členských příspěvků
 8. Udržovací členský příspěvek 300,- Kč

Pro zařazení do příslušné z výše uvedených věkových kategorií je rozhodující věk,
který dosáhne člen v roce 2023.

Brigádnická povinnost členů LTC pro rok 2023
V souladu s čl. 3.4 stanov LTC Rakovník z.s. („spolek“) stanovuje výbor spolku následující:

 1. Každý běžný člen spolku („člen“) je povinen odpracovat následující počet povinných
  brigádnických hodin:
  Mládež ve věku do 11 let (včetně) od povinných brigádnických hodin osvobozena
  Mládež ve věku 12 až 18 let 5 hod
  Muži, kteří nepatří do žádné jiné zde uvedené kategorie 10 hod
  Ženy, které nepatří do žádné jiné zde uvedené kategorie 5 hod
  Osoby ve věku 63 let a více 8 hod
  Senioři ve věku 70 let a více od povinných brigádnických hodin osvobozeni
  Pro zařazení do příslušné z výše uvedených věkových kategorií je rozhodující věk,
  který dosáhne člen v roce 2023.
 2. O osvobození členů (kteří nejsou osvobozeni dle bodu 1 výše) od povinnosti odpracování
  brigádnických hodin rozhoduje výbor spolku.
 3. Brigádnické hodiny, které člen odpracoval nad pro něj stanovený počet povinných
  brigádnických hodin („dobrovolné brigádnické hodiny“), je člen oprávněn převést na
  jiného člena, tj. použít na splnění brigádnické povinnosti tohoto jiného člena, pokud tento
  jiný člen je jeho rodinným příslušníkem, tedy jeho/jejím dítětem, rodičem nebo manželem
  či manželkou. Převod dobrovolných brigádnických hodin na jiného člena, který není
  rodinným příslušníkem převádějícího člena, je možný pouze se schválením výboru spolku.
  Použití dobrovolných brigádnických hodin na splnění brigádnické povinnosti v dalších
  letech není možné.
 4. V souladu s odst. 3.3.3 (b) stanov spolku může člen splnit povinnost odpracovat brigádnické
  hodiny zcela nebo zčásti též zaplacením peněžité náhrady za brigádnické hodiny ve výši
  odpovídající stanovenému peněžnímu ekvivalentu brigádnické hodiny násobenému počtem
  neodpracovaných povinných brigádnických hodin člena („peněžitá náhrada
  brigádnických hodin“). Výbor spolku stanoví, že člen ve věku do 15 let (tj. člen, který
  dosáhne v roce 2023 věku nejvýše 15 let) uhradí za každou neodpracovanou brigádnickou
  hodinu 120 Kč, ostatní členové uhradí za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu 200
  Kč.
 5. Za organizaci a evidenci odpracovaných brigádnických hodin odpovídá správce areálu
  spolku

Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující věk, jehož dosáhne člen v roce 2023.

III. POPLATEK ZA HOSTOVÁNÍ

 1. Hostování nečlena klubu za kurt 200,- Kč/hod.
 2. Hostování za kurt v případě hry se členem klubu 100,- Kč/hod.

IV. POPLATEK ZA SKŘÍNKY 200,- Kč/rok

Členské příspěvky a ostatní poplatky lze hradit v hotovosti u správce areálu nebo převodem na účet LTC Rakovník vedený u KB, číslo účtu 8333221/0100, jako VS uvádět rodné číslo, do zprávy pro příjemce případně uvádět jméno a příjmení.

Členové klubu mohou hrát pouze v případě uhrazení členských příspěvků a odpracování brigádnických hodin (resp. uhrazení příslušné částky za neodpracování).

V. REGISTRACE ZÁVODNÍCH HRÁČŮ U ČTS

Registrace hráče minitenis a babytenis 200,- Kč na sezónu
Mládež (ml. žactvo, st. žactvo, dorost) 200,- Kč na rok
Registrace mládeže, která hraje mistrovské soutěže smíšených družstev je plně hrazena oddílem.
Registrace individuální dospělí 400,-Kč na rok

Všichni závodní hráči musí být členy LTC Rakovník a musí mít splněny všechny povinnosti, vyplývající z členství v klubu (nevztahuje se na hostující hráče).

Kontaktní osoba klubu pro ČTS: Luděk Týče (tel.: 721 038 823, e-mail: tyce@charvat-hykom.cz )

Výbor LTC Rakovník z.s 07.04.2023